Yapı Kurumsal Akademi

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Belbin ve Grid Yöntemiyle; Etkili Liderlik ve Takım Çalışması

AMAÇ

“Mükemmel insan yoktur, ancak mükemmel takım yaratılabilir.”

Etkili ve başarılı liderler kendilerini ve çalışma arkadaşlarını tanıyarak, çalışma hayatındaki rollerini bilerek başarılı takımlar oluşturur ve yönetirler.

Bu program ile katılımcılar İngiltere kökenli Belbin Takım Rolleri modelini öğrenerek kendileri ve çalışma arkadaşlarını analiz edecek, Managerial Grid Liderlik modeli ile de liderlik stillerini kavrayarak, gelişim planları oluşturacaklardır.

Bu program ile katılımcılar;

 • Etkili İletişim ve Geri Bildirim
 • Çatışma Yönetimi
 • Strateji Geliştirme
 • Zaman ve Toplantı Yönetimi
 • Proje Takımları Oluşturma ve Yönetme

becerilerini uygulamalı olarak edinmiş olacaklardır.

PROGRAM ÖZELLİKLERİ

 • Sadece kısa ve öz anlatımlar mevcuttur, uygulamalar ile beceri kazanımı sağlanır.
 • Orjinal Belbin uygulama setleri ile takım uygulamaları gerçekleştirilir.
 • Programın içeriğindeki tüm anlatım, vaka çalışması ve çalıştaylar uluslar arası alanda kabul görmüştür ve 40’ı aşkın ülkede başarı ile uygulanmaktadır.
 • Ülkemizde 15 yıldır 1500 üzerinde kişi ile gerçekleştirilmiş bir programdır.

Bu program Belbin Association tarafından akredite uzman psikolog eğitmen tarafından verilmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ

Neden Takım Çalışması

 • Uygulama Çalışması: Belbin Çalıştay 1

Belbin Takım Rolleri Modeli

 • Modele göre tanı koyma çalışması
 • Takım Performansı Değerlendirme
 • Geribildirime giriş – Takım eleştirisi
 • Uygulama Çalışması: Belbin Çalıştay 2
 • Takımda “denge” kavramı
 • Mevcut takımın analiz edilmesi uygulama çalışması

Grid Yöntemiyle Liderlik

 • Grid Liderlik Modeli
 • Grid modeline göre liderlik tarzı belirleme uygulama çalışması
 • Liderlik performansı değerlendirme
 • Geribildirim çalışması

Nesnel, Yapıcı, Derinlemesine Liderlik Yaklaşımı Uygulama Çalışmaları

 • Müzakere çalışması
 • Değerlendirme
 • 12 kızgın adam – uygulama çalışması
 • Takım çalışması performans değerlendirme
 • Grid liderlik modeline göre iletişim ve geribildirim

Bireysel Geribidirim Çalışmaları

 • Bireysel gelişim planı oluşturma çalışması

EĞİTMEN

Ülkü ÖNDER
Uzman Psikolog, Takım Geliştirme ve Liderlik Uzmanı, İK Sistem Danışmanı

ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden mezuniyetini takiben yine aynı bölümde Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1995 yılında Arçelik A.Ş. Bulaşık Makinası İşletmesi’nde İnsan Kaynakları Uzmanı olarak ‘İnsan Kaynakları’ yaşantısına adım attı. 1999 yılında Arçelik A.Ş Genel Müdürlük ve devamında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu’nda İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalıştı. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’nde İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak ekibi ile birlikte İnsan Kaynakları Departmanının oluşturulması ve sistemlerin geliştirilip yaygınlaştırılmasını gerçekleştirdi.

Aydınlatma Metni

Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri korunması olmak üzere kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde, hiçbir ihlale yer vermeden ve şirket politikamız gereğince olabildiğince şeffaf ve açık bir biçimde işlemeye özen göstermekteyiz ayrıca kişisel verilerinizi işlerken özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı konusunda Yapı Kurumsal Akademi ilgili mevzuatlara uygun davranmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti” (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve Şirketimiz ofisinin güvenliğinin tesisi ve Şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmet kapsamında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebesel işlem ve kayıtların oluşturulması,
 • Şirketimiz dahilinde yapmış olduğumuz kampanya/promosyonlar hakkında bilgilendirmek,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin geri bildirimi, dilek ve/veya şikayetlerinizin tarafımıza bildirilmesi,
 • Şirketimize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunması ve/veya saklanması için gerekli önlemlerin alınması,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bildirimde bulunma zorunluluğunun ifası,

amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak basılı ya da elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, T.C. kimlik Numaranız (sadece şahıs adına fatura kesilmesi talep edilen durumlarda))
 • İletişim Bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-mail adresiniz, kurumunuzda hizmet almayı talep etmeniz durumunda kurumunuzun adres bilgileri vb.)
 • Finans Bilgileri (banka hesap no bilgileri, fatura adresi bilgileri)
 • Kurumumuzdan daha önce almış olduğunuz eğitim ve/veya diğer hizmetlerin bilgileri

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bulut bilişim hizmeti, Yapı Kurumsal Akademi iş ortakları(eğitmen ve danışmanlar), bankalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmak ve veri işleme amacına uygun olmak üzere veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda (2) ve (3). maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Şirketimiz internet sitesine erişiminiz vasıtasıyla, bize gönderdiğiniz e-postalar aracılığıyla, fatura hazırlanması amacıyla bize ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla, telefonla sözlü iletişim veya e-posta yolu ile yazılı iletişim kanallarından alınmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK K.na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde kabul edileceği Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvurularda, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; açıklayıcı bir dilekçe ile Beytepe Mahallesi 5314 Cadde No:4 A/51 Çankaya Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebinizi info@yapikurumsal.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Ülkü Önder

Ülkü ÖNDER

Uzman Psikolog, Takım Geliştirme ve Liderlik Uzmanı, İK Sistem Danışmanı

ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden mezuniyetini takiben yine aynı bölümde Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1995 yılında Arçelik A.Ş. Bulaşık Makinası İşletmesi’nde İnsan Kaynakları Uzmanı olarak ‘İnsan Kaynakları’ yaşantısına adım attı. 1999 yılında Arçelik A.Ş Genel Müdürlük ve devamında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu’nda İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalıştı. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’nde İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak ekibi ile birlikte İnsan Kaynakları Departmanının oluşturulması ve sistemlerin geliştirilip yaygınlaştırılmasını gerçekleştirdi.

Doğadan A.Ş.’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak İnsan Kaynakları sistemlerinin geliştirilmesi ve seçme yerleştirme işlerini gerçekleştirdi. ÖNDER, 25 yıllık İnsan Kaynakları çalışmaları sırasında, Liderlik, Yöneticilik, İletişim, Takım Çalışması Eğitimlerinin verilmesi, İş ve Süreç Analizi, Yeniden Yapılanma, Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistem çalışmaları ve yaygınlaştırma, Model Organizasyon, Kalite Sistem çalışmaları, İş Tanımları, İş Değerleme gibi projeler katıldığı ve/veya yönettiği çalışmalar arasındadır. 2007 yılında eğitmenlik ve danışmanlık yapmaya başladı ve aynı yıl Belbin Association tarafından Profil Analizi konusunda Türkiye’deki ilk akredite edilen danışman oldu.

2012 yılında Yönetici Koçluğu eğitimlerini tamamlamış olan ÖNDER bu dönemden beri yönetici ve genç liderlerle koçluk çalışmalarını yürütmektedir.

Hem özel sektör, hem de kamu sektörüne sahip olan Ülkü ÖNDER, Yapı Kurumsal Akademi bünyesinde Liderlik, Kişisel Gelişim, İletişim, Çatışma Yönetimi, Takım Geliştirme konularında Eğitmen, insan kaynakları Sistemleri konusunda danışman olarak çalışmaktadır.

Bu kapsamda başta İnşaat, Enerji ve Üretim olmak üzere farklı sektörlerden birçok firmaya eğitim, koçluk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.