Yapı Kurumsal Akademi

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Farkındalık & Nefesle; İşyerinde Stresle Başa Çıkma ve Bütünsel Zindelik, Motivasyon

AMAÇ

İş yerlerinde başarının en önemli ön koşulu çalışanların kendilerini zinde ve huzurlu hissetmeleri, böylelikle yüksek motivasyon düzeyinde olmalarıdır. Bu program, çalışanların stres düzeylerinin azaltılarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak teknikleri öğretmek, böylelikle zihin ve beden gücünü arttırmak amacıyla sunulmaktadır.

Hayatta en önemli ve bütünsel sağlığımız için en öncelikli yaşamsal işlevimiz nefestir. Bu yüzden doğru nefes almayı öğrenmek kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden biridir. Yapılan araştırmalar, doğru nefes tekniklerinin, iş yerlerinde maruz kaldığımız stresli ortamlarla baş edebilme, zaman zaman düşen konsantrasyonumuzu arttırma ve zihinsel becerilerimizi geliştirerek problem çözme yeteneklerimizi arttırdığını göstermektedir.

Bu programda sunulan uygulamaların amacı; stres ve panik eşiğini yükseltmek ve gidermek, enerjinizi arttırmak ve rahatlamak, zihinsel performansınızı arttırmak metabolizmanızı dengelemek, hastalıkları önlemek, kilo kontrolü sağlamak, kısaca bütünsel zindelik ve konsantrasyon kazandırmaktır. Bunun yanı sıra katılımcıların zihin gücü ve sezgisel zekalarını kullanmaları, farkındalıkla çalışmaları ve yaşamaları için kolayca hayata geçirebilecekleri uygulamalar yer almaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Doğru nefes alma ve sürdürülebilir yöntemleri
 • Nefes teknikleri uygulamaları
  • Metabolizmayı güçlendirme,
  • Kilo kontrolü, vücudu sıkılaştırma,
  • Stres, kaygı ve paniği önleme,
  • Stresten ve kaygıdan özgürleşme, öfke ve duygu kontrolü,
  • Konsantrasyonu arttırma,
  • Zihinsel kasları güçlendirme, problem çözmeyi kolaylaştırma,
 • Farkındalık
  • Enerjimizi yükseltme ve yüksek tutma,
  • Bütünsel dinginlik sağlama,
  • Zihin gücünü kullanma,
  • İş hayatında sezgisel zekayı geliştirme,
  • Farkındalıkla çalışma ve multi-task uygulamaları
  • Kendimiz ve başkalarıyla duygusal empati kurma,
  • Hayatın her alanında farkındalık,
  • İç motivasyonu arttırma.

KATILIMCI PROFİLİ

Tüm sektörlerin teknik ve idari kadroları için uygundur.

EĞİTMEN

Reyhan ELMASRİ
Bireysel Gelişim Uzmanı

Reyhan Elmasri saygın firmalara “Çalışanların Mutluluğu” başlığı altında yüz yüze ve on-line eğitimler veriyor. Farklı modüllerden oluşan, esnek zaman ve koşullarda uygulanabilen bu eğitimlerinin başarısında bilginin yanı sıra uzun yıllar Procter & Gamble, Deloitte ve Egon Zehnder’de edindiği kurumsal deneyimleri de etkili oluyor.

Eğitimlerinde katılımcıların yoğun tempolu kurumsal ve özel yaşamlarında kolaylıkla yaparak büyük faydalar sağlayacakları, faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış uygulamalar paylaşıyor. Bu uygulamalar çatışma yönetimi, takım uyumu, kaliteli iletişim ve motivasyon gibi alandarda fayda sağlamanın yanı sıra beden-zihin-duygu sağlık ve zindeliğini bütünsel olarak destekliyor.

Aydınlatma Metni

Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri korunması olmak üzere kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde, hiçbir ihlale yer vermeden ve şirket politikamız gereğince olabildiğince şeffaf ve açık bir biçimde işlemeye özen göstermekteyiz ayrıca kişisel verilerinizi işlerken özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı konusunda Yapı Kurumsal Akademi ilgili mevzuatlara uygun davranmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti” (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve Şirketimiz ofisinin güvenliğinin tesisi ve Şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmet kapsamında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebesel işlem ve kayıtların oluşturulması,
 • Şirketimiz dahilinde yapmış olduğumuz kampanya/promosyonlar hakkında bilgilendirmek,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin geri bildirimi, dilek ve/veya şikayetlerinizin tarafımıza bildirilmesi,
 • Şirketimize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunması ve/veya saklanması için gerekli önlemlerin alınması,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bildirimde bulunma zorunluluğunun ifası,

amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak basılı ya da elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, T.C. kimlik Numaranız (sadece şahıs adına fatura kesilmesi talep edilen durumlarda))
 • İletişim Bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-mail adresiniz, kurumunuzda hizmet almayı talep etmeniz durumunda kurumunuzun adres bilgileri vb.)
 • Finans Bilgileri (banka hesap no bilgileri, fatura adresi bilgileri)
 • Kurumumuzdan daha önce almış olduğunuz eğitim ve/veya diğer hizmetlerin bilgileri

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bulut bilişim hizmeti, Yapı Kurumsal Akademi iş ortakları(eğitmen ve danışmanlar), bankalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmak ve veri işleme amacına uygun olmak üzere veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda (2) ve (3). maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Şirketimiz internet sitesine erişiminiz vasıtasıyla, bize gönderdiğiniz e-postalar aracılığıyla, fatura hazırlanması amacıyla bize ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla, telefonla sözlü iletişim veya e-posta yolu ile yazılı iletişim kanallarından alınmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK K.na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde kabul edileceği Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvurularda, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; açıklayıcı bir dilekçe ile Beytepe Mahallesi 5314 Cadde No:4 A/51 Çankaya Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebinizi info@yapikurumsal.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Reyhan ELMASRİ

Bireysel Gelişim Uzmanı

Reyhan Elmasri saygın firmalara “Çalışanların Mutluluğu” başlığı altında yüz yüze ve on-line eğitimler veriyor. Farklı modüllerden oluşan, esnek zaman ve koşullarda uygulanabilen bu eğitimlerinin başarısında bilginin yanı sıra uzun yıllar Procter & Gamble, Deloitte ve Egon Zehnder’de edindiği kurumsal deneyimleri de etkili oluyor.

Eğitimlerinde katılımcıların yoğun tempolu kurumsal ve özel yaşamlarında kolaylıkla yaparak büyük faydalar sağlayacakları, faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış uygulamalar paylaşıyor. Bu uygulamalar çatışma yönetimi, takım uyumu, kaliteli iletişim ve motivasyon gibi alandarda fayda sağlamanın yanı sıra beden-zihin-duygu sağlık ve zindeliğini bütünsel olarak destekliyor.

TNS, Wrigley, Nielsen, Pepsico, Dubai Refreshments, Summertown, Nestlé, Türk İş Konseyi, ENOC, Ülker, Doğan Holding, Marsh, Allianz, Ekol Lojistik, Kılıç Holding, Mondelez, Brand Travel, TAV, Turkcell, Besler Gıda, Chep, Vodafone, IPWIN, Bosch, Philips, TEB, NN Hayat Emeklilik, GFK, Mardav, ConTrust, Vakıf Emeklilik, Denizbank, Tümay Özokur Oyunculuk ve Yaşam Atölyesi, Epik Holding, Saniter, ICC İnşaat, Yapı Kurumsal, BTS & Partners, Stanley Black & Decker, Türk İstatistik Kurumu, BUİKAD, Trendyol, Kantar Insight, Weir Minerals, İşnet, Vertiv, DEWA, HSBC, Zayed University, Logo Yazılım, Philip Morris International, HepsiBurada, Ak Gıda, Uniteks, Unimar, Bayer, Avivasa, Doğuş Otomotiv, Pınar, Axalta, General Electric, Schneider, Henkel, T-Bank, ITKIB, AON Sigorta, Arçelik hizmet verdiği kurumlar arasında.

Çalışanlardan iş stresiyle baş etmenin ve hedeflerine çok daha kolay ulaşmalarının yanı sıra, insan ilişkilerinde gelişme, iş-yaşam dengesi sağlama, duygusal denge ve iç huzurun artmasi gibi pek çok geri bildirimler alıyor.

Nefes Koçu, Çocuk Nefes Koçu, Reiki Master, Yaşam Koçu, NLP, EFT, Access Consciousness, ThetaHealing, Radyestezi gibi farklı şifa ve gelişim tekniklerini kişilerin gereksinimlerine göre kullanıyor. Kendi geliştirdiği ve sadece bir kaç seansta insanların yaşamında pek çok alanda olumlu gelişmeler sağlayan Duygusal Detoks programını uyguluyor. Aynı adla yayınlanmış bir kitabı bulunuyor.