Yapı Kurumsal Akademi

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

High Impact Business Communication Training in English

OBJECTIVE

Effective business communication skills increase the probability of success for technical managers and engineers in their professional life.

This training session is designed to teach the necessary conventions and strategies for business communication in English to unleash your best professional self. 

You will learn how to effectively articulate your ideas in a confident, clear, credible, and concise manner both in oral and written structures. The session will engage participants in real-like scenarios to practice tactfulness, negotiation, conflict resolution, persuasion, and diplomacy. Through producing a wide spectrum of business formats such as presentation, proposal, e-mail, procurement, and refusal letters participants will be equipped with a powerful tool.

For all the tasks, the instructor will provide immediate and further oral and written personal feedback through Google Drive for higher impact.

OUTCOMES

Participants will:

 • Gain ability to use common practices and articulated use of English in business
 • Be professional in email writing, reflecting corporate culture
 • Learn to effectively address and respond to business inquiries in a professional manner
 • Be confident  in negotiations and procurement bargains in English
 • Effectively conduct in on-line business presentations through platforms such as Zoom.

CONTENT

 1. Introduction to Strategic Communication
  • Business Communication context, discourse, conventions, and strategies
  • Traps of Communication-Case Studies
  • Strategies to overcome communication failures to maximize efficiency and productivity
 2. Welcome to the Online World-Introducing Yourself
  • Digital handshake-How to make a good first virtual impression
  • Practice introducing yourself written and oral
  • Follow up email after the first meeting
 3. Netiquette-Writing Professional Emails in English
  • Basic, professional email structures in English
  • Do’s and don’ts of emails in English
  • Analysis of sample emails
  • Case study-Practice announcement and information emails
  • Case study-Practice request and apology emails
 4. Writing Business Proposals in English
  • How to write a proposal to launch a new product development idea (NPD) in English
  • Describing a product/service-basic marketing strategies
  • Using clear, concise, and descriptive language
  • Practice writing a collaborative group proposal in English
  • Input on writing for effect for business communication-general business terminology in English
 5. Persuasion and Negotiation Strategies in English
  • Persuasion strategies- credibility, tone, audience analysis, building trust, the use of power words in English
  • Practice writing a persuasive letter for raising claim for procurement negotiations
  • Feedback on persuasive letters-review of conflict management, negotiation and persuasive strategies and terminology
 6. Diplomacy: Say “No” in a Polite Way in English
  • Message Strategies: Directness, Indirectness, and Diplomacy
  • Sample rejection letter analysis
  • Practice writing rejection letters in English
  • Review of diplomatic language structures, strategies, and language

PARTICIPANT PROFILE

This session is suitable for administrators and employees who use English as the language of communication in business and need to improve the required skills. Participants are required to be at the upper-intermediate level or above to effectively accomplish the assigned tasks and benefit from the training session.

EĞİTMEN

Zeynep ÖZEK
İş İngilizcesi ve İletişim Uzmanı

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, lisansüstü eğitimini Kültür Araştırmaları Bölümünde tamamlamıştır. Ayrıca İngiltere Warwick Üniversite’sinden İngiliz Kültür Araştırmaları yüksek lisans diplomasına sahiptir.

Kültür araştırmaları ve eğitim alanlarında birçok sertifikaları bulunmaktadır. Şu anda Bilkent Üniversitesinde İşletme Fakültesinde ikinci sınıf öğrencilerine İş İletişimi dersi vermektedir.

Aydınlatma Metni

Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri korunması olmak üzere kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde, hiçbir ihlale yer vermeden ve şirket politikamız gereğince olabildiğince şeffaf ve açık bir biçimde işlemeye özen göstermekteyiz ayrıca kişisel verilerinizi işlerken özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı konusunda Yapı Kurumsal Akademi ilgili mevzuatlara uygun davranmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti” (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve Şirketimiz ofisinin güvenliğinin tesisi ve Şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmet kapsamında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebesel işlem ve kayıtların oluşturulması,
 • Şirketimiz dahilinde yapmış olduğumuz kampanya/promosyonlar hakkında bilgilendirmek,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin geri bildirimi, dilek ve/veya şikayetlerinizin tarafımıza bildirilmesi,
 • Şirketimize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunması ve/veya saklanması için gerekli önlemlerin alınması,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bildirimde bulunma zorunluluğunun ifası,

amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak basılı ya da elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, T.C. kimlik Numaranız (sadece şahıs adına fatura kesilmesi talep edilen durumlarda))
 • İletişim Bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-mail adresiniz, kurumunuzda hizmet almayı talep etmeniz durumunda kurumunuzun adres bilgileri vb.)
 • Finans Bilgileri (banka hesap no bilgileri, fatura adresi bilgileri)
 • Kurumumuzdan daha önce almış olduğunuz eğitim ve/veya diğer hizmetlerin bilgileri

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bulut bilişim hizmeti, Yapı Kurumsal Akademi iş ortakları(eğitmen ve danışmanlar), bankalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmak ve veri işleme amacına uygun olmak üzere veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda (2) ve (3). maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Şirketimiz internet sitesine erişiminiz vasıtasıyla, bize gönderdiğiniz e-postalar aracılığıyla, fatura hazırlanması amacıyla bize ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla, telefonla sözlü iletişim veya e-posta yolu ile yazılı iletişim kanallarından alınmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK K.na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde kabul edileceği Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvurularda, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; açıklayıcı bir dilekçe ile Beytepe Mahallesi 5314 Cadde No:4 A/51 Çankaya Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebinizi info@yapikurumsal.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Zeynep Özek

Zeynep ÖZEK

İş İngilizcesi ve İletişim Uzmanı

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, lisansüstü eğitimini Kültür Araştırmaları Bölümünde tamamlamıştır. Ayrıca İngiltere Warwick Üniversite’sinden İngiliz Kültür Araştırmaları yüksek lisans diplomasına sahiptir.

Kültür araştırmaları ve eğitim alanlarında birçok sertifikaları bulunmaktadır. Şu anda Bilkent Üniversitesinde İşletme Fakültesinde ikinci sınıf öğrencilerine İş İletişimi dersi vermektedir.

Bilkent Üniversite’sinde ayrıca MBA için İş İletişimi dersi vermiş, bu derslerin tasarlanması ve hazırlanmasında etkin rol almıştır. Bunların yanında aynı üniversitede Fakülte Akademik İngilizce Program’ında İngilizce ve Kompoziyon dersleri hazırlayıp, vermektedir.

Geçmişte üniversitesinin yazı merkezi olan BilWrite’nin yöneticiliğini yapmış, bu merkezde eğitmen olarak da görev yapmıştır. Halen İşletme Fakültesi’nin AACSB tarafindan akreditesi sürecine dil uzmanı olarak destek vermektedir. Akademik araştırma ve iş iletişimi konusundaki teorik bilgisini eğitmenlik deneyimiyle birleştirerek kurumsal eğitimler vermektedir.