Yapı Kurumsal Akademi

Sözleşme Yönetimi Eğitimleri

İnşaat/Taahhüt Sözleşmelerinde; Hak Talepleri Yönetimi (Claim Management) ve Uyuşmazlıkların Çözümü Eğitimi

AMAÇ

İnşaat ve taahhüt sözleşmeleri, ülkemizde ve uluslar arası alanda en sık uygulama bulan ve büyük önem taşıyan sözleşmelerdir.

İnşaat ve taahhüt işlerinde sözleşmelerin doğru hazırlanması ve proje ile sözleşmenin birlikte doğru bir şekilde yönetilmesi, hak taleplerinin zamanında ve etkin şekilde yapılması hem sözleşme hazırlayan kişiler hem de sözleşmeler yolu ile belirli yükümlülükleri üstlenen pozisyonlar için kritik önem arz eden unsurlardır.

Bu eğitimde, Borçlar Kanunu ve uluslar arası hukuk çerçevesinde inşaat projelerinde kullanılan sözleşmelerin hukuksal anlamı ve kritik unsurları ile tanıtımı yapılmakta, sözleşmelerde yer alan önemli ilkeler ve maddeler yorumlanmakta, bu maddelerin sonuçları ve olası riskler hakkında bilgi verilmekte, bu kapsamda farklı senaryolar tartışılmakta ve sözleşme hazırlanırken ve/veya imzalanırken dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmaktadır.

Özellikle inşaat projelerinde karşılaşılabilecek uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklardan kaynaklı hak talepleri, bu konuda izlenilmesi gereken yöntemler üzerinde durulmaktadır. Uyuşmazlık çözümünde kullanılabilecek alternatif yöntemler ve bunların avantaj/dezavantajları de eğitim kapsamında ele alınmaktadır.

Eğitim hem teknik kadroların hem de hukukçuların katılımına uygun olarak düzenlenmiştir ve teorik bilgilerin yanı sıra, gerçek yaşanmış vakaların hukuksal açıdan ele alınmaları yolu ile katılımcılara sözleşme/uyuşmazlık yönetimi konusunda güncel bilgiler verilmesi de hedeflenmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ

 1. İnşaat/Taahhüt Sözleşmeleri
  • İnşaat Sözleşmesi kavramı
  • Sözleşmenin kurulması
  • Sözleşmede şekil
  • Eser sözleşmesi niteliği ve tarafların hakları ve borçları
 2. İnşaat Sözleşme ve Projelerinde Hak Talepleri (Claim)
  • Sözleşmenin ifa edilmesi ve bu aşamada karşılaşılabilecek hak talepleri
  • Sözleşmenin ifa edilmemesi ve bu aşamada karşılaşılabilecek hak talepleri
  • İnşat sözleşmesinde ayıplı ifa ve hak talepleri
  • Temerrüt ve Hak Talepleri
  • Ayıplı ifa ve eksik ifa arasında farklar ve sonuçları
 3. Sözleşme Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözümü
  • İnşaat sözleşmesinin hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gerekenler
  • Ceza koşulu ve türleri
  • Olası uyuşmazlıklar ve yönetimi
  • Uyuşmazlıkların çözümü ve farklı çözüm yöntemleri
  • Uygulanacak hukuk

KAZANIMLAR

 • İnşaat/Taahhüt proje ve sözleşmelerinin temel özelliklerini ve kanunların ilgili hükümlerini öğrenecek,
 • İnşaat sözleşmesinin yönetiminde karşılaşılabilecek riskleri kavrayacak,
 • İnşaat sözleşmeleri bağlamında ortaya çıkabilecek farklı hak taleplerini ve bu talepler karşısında yapılabilecek savunmaları inceleyecek,
 • İnşaat sözleşmesi hazırlarken ve akdederken dikkat etmeleri gereken unsurları öğrenecek,
 • Kendi durumlarına uygun sorulara güncel uygulamalar ve kararlar ışığında cevap almış olacaklardır.

EĞİTMEN

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
Avukat, Arb., Hukuk Danışmanı

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans, University of London, London School of Economics and Political Science’dan yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden ise doktora derecesini aldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik hayatına başladı. Daha sonra aynı Fakülte’de Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak görev yapan Akipek Öcal, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda Müdür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Hukuk Müşaviri ve Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi Dekanlığı, TED Üniversitesi rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Aydınlatma Metni

Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri korunması olmak üzere kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde, hiçbir ihlale yer vermeden ve şirket politikamız gereğince olabildiğince şeffaf ve açık bir biçimde işlemeye özen göstermekteyiz ayrıca kişisel verilerinizi işlerken özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı konusunda Yapı Kurumsal Akademi ilgili mevzuatlara uygun davranmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti” (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve Şirketimiz ofisinin güvenliğinin tesisi ve Şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmet kapsamında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebesel işlem ve kayıtların oluşturulması,
 • Şirketimiz dahilinde yapmış olduğumuz kampanya/promosyonlar hakkında bilgilendirmek,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin geri bildirimi, dilek ve/veya şikayetlerinizin tarafımıza bildirilmesi,
 • Şirketimize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunması ve/veya saklanması için gerekli önlemlerin alınması,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bildirimde bulunma zorunluluğunun ifası,

amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak basılı ya da elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, T.C. kimlik Numaranız (sadece şahıs adına fatura kesilmesi talep edilen durumlarda))
 • İletişim Bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-mail adresiniz, kurumunuzda hizmet almayı talep etmeniz durumunda kurumunuzun adres bilgileri vb.)
 • Finans Bilgileri (banka hesap no bilgileri, fatura adresi bilgileri)
 • Kurumumuzdan daha önce almış olduğunuz eğitim ve/veya diğer hizmetlerin bilgileri

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bulut bilişim hizmeti, Yapı Kurumsal Akademi iş ortakları(eğitmen ve danışmanlar), bankalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmak ve veri işleme amacına uygun olmak üzere veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda (2) ve (3). maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Şirketimiz internet sitesine erişiminiz vasıtasıyla, bize gönderdiğiniz e-postalar aracılığıyla, fatura hazırlanması amacıyla bize ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla, telefonla sözlü iletişim veya e-posta yolu ile yazılı iletişim kanallarından alınmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK K.na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde kabul edileceği Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvurularda, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; açıklayıcı bir dilekçe ile Beytepe Mahallesi 5314 Cadde No:4 A/51 Çankaya Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebinizi info@yapikurumsal.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL

Avukat, Arb., Hukuk Danışmanı

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans, University of London, London School of Economics and Political Science’dan yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden ise doktora derecesini aldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik hayatına başladı. Daha sonra aynı Fakülte’de Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak görev yapan Akipek Öcal, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda Müdür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Hukuk Müşaviri ve Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi Dekanlığı, TED Üniversitesi rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku, Taşınmaz Hukuku, Bankacılık Hukuku, Enerji Hukuku, Sağlık Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olup, çeşitli konularda araştırmaları, çok sayıda yayını bulunmaktadır.

Aynı zamanda avukat ve arabulucu olan Akipek Öcal yurt içi ve yurt dışı (ICC) birçok tahkimde de taraf hakemi ve baş hakem olarak görev almıştır.

Adalet Bakanlığı bünyesinde uzman arabuluculuk kitaplarının yazımında görev yapmış ve tüm kitaplarda editör olarak çalışmıştır. Halen uzman arabuluculuk eğitimleri vermekte olup, arabulucuların yetiştirilmesine önemli bir katkı vermektedir. Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Kasım 2018’den bu yana TED Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmanın yanında, Objektif Arabuluculuk ve Alternatif Çözüm Merkezi’nin kurucu ortaklarından olup arabuluculukta iş hukuku, ticaret hukuku, tüketici hukuku, inşaat hukuku alanlarında uzmanlığı bulunmaktadır.