Yapı Kurumsal Akademi

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Yöneticiler İçin; Mülakat ve Müzakerelerde Beden Dili Analizleriyle Akıl Okuma ve Çelişkileri Yakalama Teknikleri

AMAÇ

Şirketler, enerjisini, bilgisini ve zamanını kurumu ile tam olarak paylaşan insan kaynağı ile var olur ve ileri gider.

İşe alınacak adayların seçimi için yapılan mülakatlar, insan kaynakları uzmanlarının öncelikli işi olarak görülse de esasında kendi ekiplerine güçlü çalışanlar dahil etmek isteyen herkes, işe alım mülakatlarında doğru adayı seçmek için yapması gerekenleri bilmelidir.

Eğitim programı, sadece mülakat ve müzakere tekniklerine farklı bir yaklaşım ve yenilik getirmekle kalmayıp, gündelik hayatımızdaki ilişkilerimizde kullanabileceğimiz yalan yakalama tekniklerini de katılımcılarına sunacaktır.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • İnsan Tanıma Kılavuzu
  • Mizaç analizi
  • Mimik ve beden dili analizi
 • Akıl Okuma Sanatı
  • Duyguların nasıl açığa vurulduğunun analizi
  • Çelişkili ifadeler ve ne anlama geldiklerinin analizi
 • Deneyim ve Bilgi Ön Taraması: Özgeçmiş İnceleme
  • Mülakata hazırlık için birkaç ipucu
 • Mülakat Yöntemleri, Soru Örnekleri ve Analizleri
  • Geleneksel Davranış Odaklı Soru Örnekleri
  • Sıradışı Soru Örnekleri
 • İşe Alım Kararı Öncesi Son Kontroller

KAZANIMLAR

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • İş mülakatlarında başta olmak üzere tüm müzakerelerde kullanabilecekleri insan tanıma becerilerini edineceklerdir,
 • İşe uygun ve kurum kültürü için doğru adayların seçimi konusunda yöntemler öğrenecekler,
 • İş mülakatı sırasında adaydan daha çok konuşan yönetici konumuna düşmek yerine, adayı tanımayı ve analiz etmeyi sağlayacak soru örneklerini temin edecekler,
 • Günlük hayatlarındaki ilişkilerin kalitesini arttırmak için karşılarındaki insanların yalan ifadelerini yakalayabileceklerdir.

EĞİTMEN

Birol SAYLAN
İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilir Organizasyon Danışmanı ve Eğitimcisi

1992 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1999 yılında University of Massachusetts’de MBA (İşletme Yüksek Lisans) eğitimini burslu olarak tamamladı ve akabinde Boğaziçi Üniversitesi’nden İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikasını aldı. Gazi Üniversitesindeki İşletme Doktorası çalışmaları ise tez aşamasında devam etmektedir.

Meslek hayatına 1992 yılında Garanti Bankası’nda müfettiş olarak başlayan Birol Saylan, aynı bankada İnsan Kaynakları (İK) kariyerine geçiş yapmış ve ABD’deki 2 yıllık MBA eğitimini tamamladıktan sonra bankacılık sektöründe İK kariyerine devam etmiştir. 2001 yılı krizinde Tansaş’ta İK ve İdari İşler yönetiminin başına geçerek, krizde İK uygulamaları konusunda deneyim kazanmıştır. Son 18 yıl boyunca önce Metiş Holding’te İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü olarak daha sonra da Limak Holding’te İnsan Kaynakları Direktörü olarak pek çok grup şirketin insan kaynakları ve organizasyon altyapısının kurulması ve sürdürülmesinde bizzat görev almıştır.

Aydınlatma Metni

Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri korunması olmak üzere kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde, hiçbir ihlale yer vermeden ve şirket politikamız gereğince olabildiğince şeffaf ve açık bir biçimde işlemeye özen göstermekteyiz ayrıca kişisel verilerinizi işlerken özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı konusunda Yapı Kurumsal Akademi ilgili mevzuatlara uygun davranmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti” (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve Şirketimiz ofisinin güvenliğinin tesisi ve Şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmet kapsamında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebesel işlem ve kayıtların oluşturulması,
 • Şirketimiz dahilinde yapmış olduğumuz kampanya/promosyonlar hakkında bilgilendirmek,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin geri bildirimi, dilek ve/veya şikayetlerinizin tarafımıza bildirilmesi,
 • Şirketimize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunması ve/veya saklanması için gerekli önlemlerin alınması,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bildirimde bulunma zorunluluğunun ifası,

amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak basılı ya da elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, T.C. kimlik Numaranız (sadece şahıs adına fatura kesilmesi talep edilen durumlarda))
 • İletişim Bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-mail adresiniz, kurumunuzda hizmet almayı talep etmeniz durumunda kurumunuzun adres bilgileri vb.)
 • Finans Bilgileri (banka hesap no bilgileri, fatura adresi bilgileri)
 • Kurumumuzdan daha önce almış olduğunuz eğitim ve/veya diğer hizmetlerin bilgileri

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bulut bilişim hizmeti, Yapı Kurumsal Akademi iş ortakları(eğitmen ve danışmanlar), bankalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmak ve veri işleme amacına uygun olmak üzere veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda (2) ve (3). maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Şirketimiz internet sitesine erişiminiz vasıtasıyla, bize gönderdiğiniz e-postalar aracılığıyla, fatura hazırlanması amacıyla bize ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla, telefonla sözlü iletişim veya e-posta yolu ile yazılı iletişim kanallarından alınmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK K.na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde kabul edileceği Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvurularda, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; açıklayıcı bir dilekçe ile Beytepe Mahallesi 5314 Cadde No:4 A/51 Çankaya Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebinizi info@yapikurumsal.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Birol Saylan

Birol SAYLAN

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilir Organizasyon Danışmanı ve Eğitimcisi

1992 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1999 yılında University of Massachusetts’de MBA (İşletme Yüksek Lisans) eğitimini burslu olarak tamamladı ve akabinde Boğaziçi Üniversitesi’nden İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikasını aldı. Gazi Üniversitesindeki İşletme Doktorası çalışmaları ise tez aşamasında devam etmektedir.

Meslek hayatına 1992 yılında Garanti Bankası’nda müfettiş olarak başlayan Birol Saylan, aynı bankada İnsan Kaynakları (İK) kariyerine geçiş yapmış ve ABD’deki 2 yıllık MBA eğitimini tamamladıktan sonra bankacılık sektöründe İK kariyerine devam etmiştir. 2001 yılı krizinde Tansaş’ta İK ve İdari İşler yönetiminin başına geçerek, krizde İK uygulamaları konusunda deneyim kazanmıştır. Son 18 yıl boyunca önce Metiş Holding’te İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü olarak daha sonra da Limak Holding’te İnsan Kaynakları Direktörü olarak pek çok grup şirketin insan kaynakları ve organizasyon altyapısının kurulması ve sürdürülmesinde bizzat görev almıştır.

Devir alınan şirketlerin organizasyonlarının verimli ve etkin hale getirilmesinden, İK sistemlerinin kurulmasıyla geliştirilmesine ve farklı sektörlerde mavi yaka personelin sendika ve toplu iş görüşmesi süreçlerinin yürütülmesine kadar geniş bir yelpazede saha deneyimlerine sahiptir.

İnsan Kaynakları Yönetim sistemlerinin yanında, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve devamlılığının sağlanmasında ve EFQM model yönetiminin kurulmasında tecrübeleri vardır.

2016, 2018 ve 2019 yıllarında Fortune tarafından yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’nin en etkin 50 CHRO (Üst Düzey İnsan Kaynakları Yöneticisi) ödülünü 3 defa kazanmıştır. 2015, 2017 ve 2018 yıllarında ise Ekonomist Dergisi tarafından Türkiye’nin En Güçlü 50 İK Liderinden biri olarak seçilmiştir.

Kariyer ve akademik hayatının yanında, 2003-2009 yılları arasında Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN’ün Ankara Şubesi Başkan Vekiliği görevini de yürütmüştür. Hem PERYÖN dahilinde, hem de çok çeşitli sertifika programları kapsamında sayısız eğitmenlik görevlerinde yer alarak genç meslektaşlarının gelişmesine katkı sağlayan Birol Saylan, kadın istihdamının artırılmasına yönelik yapılan projelerle sosyal sorumluluklarını yerine getirerek topluma da fayda sağlamaya önem vermektedir.