Yapı Kurumsal Akademi

Proje Yönetimi Eğitimleri

BIM Uzmanı Yetiştirme Programı

BIM-1:

Yapı Bilgi Modellemesi; Giriş

Dijital bilgi üretmek için Yapı Bilgi Modellerini tanıyın.

AMAÇ

Yapı Bilgi Modellemesi giriş seviyesi teorik eğitiminde ilk olarak mimarlık, mühendislik ve yapım (AEC) sektörlerinde olan bilgi yönetimi problemleri incelenecek ve problemlere bir cevap olarak geliştirilmiş olan Yapı Bilgi Modellerinin geçmişi ve özellikleri anlatılacaktır. Daha sonraki bölümde ise Yapı Bilgi Modellerinin proje hayat döngüsünün değişik safhalarındaki kullanımları sunulacaktır. Tasarım, yapım ve proje yönetimi safhalarının “bütünleşik proje yönetimi” kavramından nasıl etkilendiği teori ve dünyadaki uygulama örnekleri ışığında anlatılacaktır.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Problem: İnşaat Sektöründe Bilgi Yönetim Süreçleri ve Sorunları
 • Çözüm Önerisi: Yapı Bilgi Modelleri ve Yapı Bilgi Modelleme
 • Yapı Bilgi Modellerinin Geçmişi
 • Yapı Bilgi Modellerini Destekleyen Standartlar ve Yazılımlar
 • Yapı Bilgi Modelleri – Detaylandırma Seviyeleri (LoD)
 • Yapı Bilgi Modelleri – Olgunluk Seviyeleri
 • Dünyada Yapı Bilgi Modelleri Örnek Projeleri
 • Proje Koordinasyonu ve Disiplin Çakıştırmaları – Örnek kısa çakıştırma uygulamaları

KAZANIMLAR

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • İnşaat sektöründeki bilgi yönetim problemlerini anlarlar,
 • Yapı bilgi modellerinin tanımını yapıp özelliklerini anlatabilirler,
 • Yapı bilgi modellerini destekleyen standartları ve yazılımları tanımlarlar,
 • Yapı bilgi modellerindeki olgunluk seviyelerini anlarlar,
 • Yapı bilgi modellerindeki detaylandırma seviyelerini (LoD) anlarlar,

KATILIMCI PROFİLİ

BIM konusunda giriş seviyesinde teorik bilgi edinmek isteyen projelendirme ve proje yönetiminde yer alan kadrolar için uygundur.

SÜRE: 12 saat

BIM-2:

Yapı Bilgi Modellemesi; BIM Modelleme Uzmanı

Yapı Bilgi Modelleri ile 3, 4, 5 boyutlu bilgi üretin

AMAÇ

İkinci seviyedeki bu eğitim programında katılımcılar proje sürecinin değişik safhalarında Yapı Bilgi Modellemesi ile ilgili programları bir proje çerçevesinde uygulama şansı bulacaklardır. Bu eğitime ilk seviyedeki eğitimi alan profesyoneller katılabilirler. Bu eğitimde kullanıcıların kendi laptopları ile gelmeleri ve önceden belirtilen yazılımları kurmaları beklenmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Konsept (Kütle) Tasarımları
  • BIM ve Mimari Konsept Modelleme
 • Mimarlık ve Mühendislik Tasarımları için BIM
  • Mimari Modelleme
  • Strüktür Modelleme
  • Mekanik (havalandırma ve tesisat) Modelleme
  • Elektrik Modelleme
 • Yapım Yönetimi
  • Yapım Simülasyonu – 4D
  • Metraj, Keşif, Maliyet Tahmini – 5D
  • Proje Koordinasyonu ve Disiplin Çakıştırmaları
 • Yapı Bilgi Modellemesi ve Sürdürülebilirlik – 6D
  • Sürdürülebilirlik için Veri Transferi
  • Enerji Verimliliği Simülasyonları
  • Aydınlatma Analizi Simülasyonları
 • Üreticiler için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)
  • Parametre tanımlanması
  • Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) nesnesi oluşturulması
 • Modelleme ve Analiz için Uygulama Projesi
  • Bir ofis projesi ile öğrendiklerinizi deneyimleyin.

KAZANIMLAR

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • BIM ile disiplin spesifik modelleme yapma bilgisi edinir.
 • BIM kavramının şantiye planlama ve koordinasyon süreçlerinde kullanım bilgisi edinir.
 • BIM ile projelendirme sürecine değer katan analizler yapılması bilgisi edinir.

KATILIMCI PROFİLİ

BIM konusunda modelleme ve analiz bilgisi edinmek isteyen projelendirme ve proje yönetim danışmanlığı süreçlerinde yer alan kadrolar için uygundur.

SÜRE: 32 Saat

BIM-3:

Yapı Bilgi Modellemesi; BIM Proje ve Tesis Yönetimi

Yapı Bilgi Modellerini uluslararası standartlar ışığında nasıl yöneteceğinizi öğrenin

AMAÇ

Üçüncü seviyedeki bu eğitim programında yapı hayat döngüsünde dijital modelleme ile üretilen bilginin yönetimi konusunu işlenmektedir. Özellikle son yıllarda yayınlanan standartların etkisiyle “bilgi modellemesi” kavramı “bilgi yönetimine” doğru evrilmiştir. Bu sebeple bu programın amacı katılımcılara uluslararası standartlar ışığında proje hayat döngüsünde bilgi yönetimi konusunda bilgi verilmesidir.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Proje Hayat Döngüsü
  • Yapı Bilgi Modellemesi Olgunluk Seviyeleri
  • Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Uygulama Planı Ana Hatları
  • Çeşitli Yapı Bilgi Modellemesi standartları (ISO 19650, BS PAS 1192-2) eşliğinde proje hayat döngüsünde bilgi yönetimi
  • Müşterinin bilgi talebi / gereksinimleri
  • Veri üreticileri [tasarımcılar (mimari, mühendislik, vb.), yükleniciler, üreticiler, vb.] ve müşteri bilgi talepleri
  • Bilgi yönetiminde roller ve sorumluluklar
  • Ortak veri platformu oluşturulması ve yönetimi
  • Detaylandırma Seviyeleri (Level of Details) ve uygulamaları
 • BIM ve Operasyon Süreçleri Yönetimi (FM) – 7D
  • Yapı işletmesi için bilgi yönetimi
  • Bina hayat döngüsü
  • Sınıflandırma sistemleri
  • Yapı işletmesi için standartlar (SPie, COBie)

KAZANIMLAR

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Uluslararası standartlar ışığında BIM verisini nasıl yönetileceğini öğrenir.
 • Bina operasyon süreçlerinin başlaması için müşteriye verinin hangi formatta ve ne şekilde iletileceğini öğrenir.

KATILIMCI PROFİLİ

BIM konusunda ileri düzeyde bilgi edinmek isteyen projelendirme ve proje yönetiminde yer alan kadrolar için uygundur.

SÜRE: 16 Saat

EĞİTMEN

Prof. Dr. Ali Murat TANYER
MSc, PhD, LEED AP BD+C; O+M, BREEAM Uluslararası Değerlendiricisi

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1997 yılında mezun olmasını takiben aynı bölümde Yapım Yönetimi konusunda yüksek lisans yapmıştır. İngiltere’deki Salford Üniversitesi’nde 2000 yılında başladığı doktora çalışmalarını 2005 yılında başarıyla tamamlamış ve yapım sürecini destekleyen bilgi teknolojileri konusunda uzmanlaşmıştır.

2006 yılından beri ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Verdiği dersler arasında Professional Practice, Theory and Practice of Building Information Modelling ve Green Building Design and Delivery yer almaktadır.

Aydınlatma Metni

Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri korunması olmak üzere kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde, hiçbir ihlale yer vermeden ve şirket politikamız gereğince olabildiğince şeffaf ve açık bir biçimde işlemeye özen göstermekteyiz ayrıca kişisel verilerinizi işlerken özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı konusunda Yapı Kurumsal Akademi ilgili mevzuatlara uygun davranmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti” (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve Şirketimiz ofisinin güvenliğinin tesisi ve Şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmet kapsamında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebesel işlem ve kayıtların oluşturulması,
 • Şirketimiz dahilinde yapmış olduğumuz kampanya/promosyonlar hakkında bilgilendirmek,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin geri bildirimi, dilek ve/veya şikayetlerinizin tarafımıza bildirilmesi,
 • Şirketimize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunması ve/veya saklanması için gerekli önlemlerin alınması,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bildirimde bulunma zorunluluğunun ifası,

amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak basılı ya da elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, T.C. kimlik Numaranız (sadece şahıs adına fatura kesilmesi talep edilen durumlarda))
 • İletişim Bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-mail adresiniz, kurumunuzda hizmet almayı talep etmeniz durumunda kurumunuzun adres bilgileri vb.)
 • Finans Bilgileri (banka hesap no bilgileri, fatura adresi bilgileri)
 • Kurumumuzdan daha önce almış olduğunuz eğitim ve/veya diğer hizmetlerin bilgileri

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bulut bilişim hizmeti, Yapı Kurumsal Akademi iş ortakları(eğitmen ve danışmanlar), bankalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmak ve veri işleme amacına uygun olmak üzere veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda (2) ve (3). maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Şirketimiz internet sitesine erişiminiz vasıtasıyla, bize gönderdiğiniz e-postalar aracılığıyla, fatura hazırlanması amacıyla bize ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla, telefonla sözlü iletişim veya e-posta yolu ile yazılı iletişim kanallarından alınmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK K.na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde kabul edileceği Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvurularda, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; açıklayıcı bir dilekçe ile Beytepe Mahallesi 5314 Cadde No:4 A/51 Çankaya Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebinizi info@yapikurumsal.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Prof. Dr. Ali Murat TANYER

MSc, PhD, LEED AP BD+C; O+M, BREEAM Uluslararası Değerlendiricisi

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1997 yılında mezun olmasını takiben aynı bölümde Yapım Yönetimi konusunda yüksek lisans yapmıştır. İngiltere’deki Salford Üniversitesi’nde 2000 yılında başladığı doktora çalışmalarını 2005 yılında başarıyla tamamlamış ve yapım sürecini destekleyen bilgi teknolojileri konusunda uzmanlaşmıştır.

2006 yılından beri ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Verdiği dersler arasında Professional Practice, Theory and Practice of Building Information Modelling ve Green Building Design and Delivery yer almaktadır.

Uzmanlık alanları arasında yapılı çevre için bilgi ve iletişim teknolojileri, yapım yönetimi, yüksek performanslı-yeşil bina tasarımı ve yapım teknolojileri sayılabilir. İlgili konu başlıklarında hakemli dergi, kitap ve konferanslarda yayınlanan çeşitli makaleleri mevcuttur.