Yapı Kurumsal Akademi

Sözleşme Yönetimi Eğitimleri

FIDIC Sözleşmeleri 2017 Revizyonu ve 2022 Yeni Baskısı ile Gelen Yenilikler

AMAÇ

Eğitim programında 2017 Revizyon FIDIC kitapları ve 2022 yeni baskıları ile 1999 Revizyon FIDIC kitapları arasındaki ana farklılıklar ve yeni ilkeler incelenmektedir. Eğitimden fayda sağlanabilmesi açısından programa katılanların FIDIC 1999 Revizyon kitaplar konusunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ

Program kapsamında pek çok farklılığa değinilecek olup, başlıca aşağıda belirtilen hususlar tartışılacaktır:

 • Tanımlar ile ilgili ilkesel değişiklikler
 • Gümüş Kitap – İşveren Temsilcisi
 • Mühendis’in genişletilmiş rolü
 • Tespit (determination) sürecinin işleyişi
 • Claim sürecinin işleyişi
 • DAAB
 • Otomatik sonuca bağlanan süreçler (deeming provisions)
 • Karşılıklılık ilkesi
 • Yüklenici tarafından finansal düzenleme talep edilebilecek haller
 • Amaca uygunluk taahhütü (fit for purpose) ve ihlalin sonuçları
 • Fesih ile ilgili değişiklikler

KATILIMCI PROFİLİ

 • İnşaat, taahhüt, enerji şirketlerinin üst ve orta düzey yöneticileri,
 • İnşaat Mühendisleri ve inşaat sektöründe merkez ve şantiyelerde çalışan proje yöneticileri, yönetici adayları,
 • Proje yönetim sürecinde yer alan tüm yöneticiler, inşaat şirketlerinde çalışan avukatlar.

EĞİTMEN

Bilge MÜFTÜOĞLU
Avukat, Hukuk Danışmanı

Meslek hayatında FIDIC Red Book, Yellow Book ve Silver Book da dahil olmak üzere endüstriyel tesislerin yatırımına dair altyapı inşaatı ve ayrıca üstyapı inşaatlarına ilişkin, inşaat ve EPC (engineering procurement construction) sözleşmeleri üzerine çalışarak inşaat hukuku alanında uzmanlaşan Bilge Müftüoğlu, bu konulardaki hukuk danışmanlığı hizmetlerini 30 yılı aşkın zamandır sürdürmektedir. Bilge Müftüoğlu,1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans öğreniminin ardından avukatlık stajını tamamlayarak Ankara Barosu’na kaydolmuş; 1991-1996 yılları arasında Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.’de sözleşme uzmanı olarak çalışma hayatına başlamış; 1996 yılında katıldığı ve son dört yılında yönetici ortak olarak görev yaptığı Yazıcı Avukatlık Ortaklığı’ndaki çalışmalarının ardından 2021 yılında müvekkillerin değişen ihtiyaçlarına çağın dinamizmi ile uyumlu kalite odaklı çözümler üretmek vizyonuyla Müftüoğlu Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

Aydınlatma Metni

Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri korunması olmak üzere kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde, hiçbir ihlale yer vermeden ve şirket politikamız gereğince olabildiğince şeffaf ve açık bir biçimde işlemeye özen göstermekteyiz ayrıca kişisel verilerinizi işlerken özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı konusunda Yapı Kurumsal Akademi ilgili mevzuatlara uygun davranmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti” (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve Şirketimiz ofisinin güvenliğinin tesisi ve Şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmet kapsamında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebesel işlem ve kayıtların oluşturulması,
 • Şirketimiz dahilinde yapmış olduğumuz kampanya/promosyonlar hakkında bilgilendirmek,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin geri bildirimi, dilek ve/veya şikayetlerinizin tarafımıza bildirilmesi,
 • Şirketimize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunması ve/veya saklanması için gerekli önlemlerin alınması,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bildirimde bulunma zorunluluğunun ifası,

amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak basılı ya da elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, T.C. kimlik Numaranız (sadece şahıs adına fatura kesilmesi talep edilen durumlarda))
 • İletişim Bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-mail adresiniz, kurumunuzda hizmet almayı talep etmeniz durumunda kurumunuzun adres bilgileri vb.)
 • Finans Bilgileri (banka hesap no bilgileri, fatura adresi bilgileri)
 • Kurumumuzdan daha önce almış olduğunuz eğitim ve/veya diğer hizmetlerin bilgileri

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bulut bilişim hizmeti, Yapı Kurumsal Akademi iş ortakları(eğitmen ve danışmanlar), bankalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmak ve veri işleme amacına uygun olmak üzere veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda (2) ve (3). maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Şirketimiz internet sitesine erişiminiz vasıtasıyla, bize gönderdiğiniz e-postalar aracılığıyla, fatura hazırlanması amacıyla bize ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla, telefonla sözlü iletişim veya e-posta yolu ile yazılı iletişim kanallarından alınmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK K.na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde kabul edileceği Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvurularda, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; açıklayıcı bir dilekçe ile Beytepe Mahallesi 5314 Cadde No:4 A/51 Çankaya Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebinizi info@yapikurumsal.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bilge Müftüoğlu

Bilge MÜFTÜOĞLU

Avukat, Hukuk Danışmanı

Meslek hayatında FIDIC Red Book, Yellow Book ve Silver Book da dahil olmak üzere endüstriyel tesislerin yatırımına dair altyapı inşaatı ve ayrıca üstyapı inşaatlarına ilişkin, inşaat ve EPC (engineering procurement construction) sözleşmeleri üzerine çalışarak inşaat hukuku alanında uzmanlaşan Bilge Müftüoğlu, bu konulardaki hukuk danışmanlığı hizmetlerini 30 yılı aşkın zamandır sürdürmektedir. Bilge Müftüoğlu,1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans öğreniminin ardından avukatlık stajını tamamlayarak Ankara Barosu’na kaydolmuş; 1991-1996 yılları arasında Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.’de sözleşme uzmanı olarak çalışma hayatına başlamış; 1996 yılında katıldığı ve son dört yılında yönetici ortak olarak görev yaptığı Yazıcı Avukatlık Ortaklığı’ndaki çalışmalarının ardından 2021 yılında müvekkillerin değişen ihtiyaçlarına çağın dinamizmi ile uyumlu kalite odaklı çözümler üretmek vizyonuyla Müftüoğlu Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

Sözleşmelerin ve proje dokümanlarının yapılandırılması, hazırlanması, müzakeresi, proje süresi boyunca talep ve iddiaların geliştirilmesi (claim building) ve proje kapsamındaki yükümlülüklerin yönetilmesi konularında müvekkillerine hukuki destek veren Bilge Müftüoğlu’nun başlıca tecrübeleri aşağıdaki gibidir:

Atyapı ve enerji projeleri ile üstyapı projeleri kapsamında inşaat sözleşmeleri ve altyüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, risk analizlerinin yapılması, müzakeresi ve süreç boyunca hukuki danışmanlık verilmesi;
Satış, tedarik ve montaj sözleşmeleri, işletme-bakım-servis sözleşmelerine dair danışmanlık verilmesi;
İnşaat ve tedarik/satış sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar kapsamında müvekkillerin sulh görüşmeleri veya uyuşmazlık çözümleme heyeti (DAB) veya ulusal ve uluslararası tahkim kurumları nezdinde temsil edilmesi;
Proje finansmanı ile uluslararası inşaat, altyapı ve enerji projelerine dair finansman aranjmanlarına dair hukuki danışmanlık verilmesi;
Şirket birleşme ve devralma işlemleri için ön görüşme, durum değerlendirme süreçleri ve sözleşmelerin yapılandırılması, sürecin koordine edilmesi ve yönlendirilmesi;
Uyuşmazlık Çözümleme Heyeti (Dispute Adjudication Board) üyeliği.