Yapı Kurumsal Akademi

Proje Yönetimi Eğitimleri

Oracle Primavera P6 Rel 20 ile Proje Yönetimi Eğitimi

AMAÇ

Proje Yönetimi alanında dünyaca kabul görmüş ve uluslararası projelerde en yaygın olarak kullanılan yazılım olan Oracle Primavera P6’nın kullanımının katılımcılara aktarılması ve bu konuda pratik beceriler edinilmesinin sağlanmasıdır. Bu eğitimde yazılım ile ilgili kullanım bilgilerinin verilmesinin yanı sıra hazırlanmış olan, gerçek bir projeyi simule eden vaka çalışması ile katılımcıların programı bizzat kullanmaları sağlanmakta ve kullanım sırasında karşı karşıya kalınabilecek pratik sorunlara da çözüm getirilmektedir.

Eğitimi tamamlayan katılımcıların yazılımın tüm ana fonksiyonlarını kullanabilir hale gelmeleri ve temel raporları yorumlayabilmeleri sağlanmış olmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Proje yönetimine giriş, proje yönetimi temel bilgi alanları, zaman yönetimi
 • Ağ analizleri ve hesaplamaları, KYM (Kritik Yörünge Methodu) uygulamaları
 • Oracle Primavera P6 (v6.0 – 20) ile
  • Primavera Çalışma Alanı
  • Organizational Breakdown Structure (OBS)
  • Enterprise Breakdown Structure (EPS)
  • Takvim
  • Kaynak
  • Yönetici Kategorileri
  • Proje Kodları
  • Aktivite Kodları
  • Proje ve İKY (İş Kırılım Yapısı)
  • Aktiviteler
   • Genel
   • Kaynak, Harcama, İlişki, Kod, Döküman atama
   • Aktivite Tipleri
   • Aktivite Tamamlanma %leri
   • Aktivite Süre Tipleri
  • Görünüm
  • Gruplama, Sıralama ve Filtreleme
  • Çözümleme
  • Hedef İş Programı
  • Proje Güncellemesi ve İlerlemelerin Analizi
  • Raporlar
 • Katılımcılar gösterilen konuları vakalar ile kendilerine tahsis edilecek programın yüklü olduğu sistemlerde uygulayacaklardır.

Eğitim sonunda katılımcılar projelerini kaynaklı aktiviteleri ile birlikte oluşturacak, hedef iş programları ile karşılaştıracak, dönemsel kaynak analizlerini ve standart raporlamaları yapabilecek yetkinliğe kavuşacaktır.

Bu eğitimin devamı olarak istenildiğinde, İleri Seviye Oracle Primavera ve Ağ Tabanlı (Web Based) uygulama eğitimleri verilmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ

Planlama, takip ve maliyet kontrolü ile ilgili uygulamalarda bulunanan başta planlama mühendisleri ile projesini zamansal anlamda başarılı şekilde yönetmek isteyen Proje Yönetiminde yer alan kadrolar için uygundur.

EĞİTMEN

Kerem TANBOĞA
Planlama ve Proje Yönetimi Uzmanı

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Mühendisliği ve Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.

Ana uzmanlık alanı olan Proje Yönetimi, Planlama, Zaman ve Maliyet Yönetimi, takip ve denetimi konularında 25 yıllık deneyime sahiptir. Primavera ile Proje Yönetimi konusunda ülkemizde öncü uygulamalar gerçekleştirmiş ve uluslar arası alanda da bu konuda ülkemizi temsil etmiştir.

Üstyapı alanında; toplu konut, otel, alış veriş merkezleri, hastaneler, altyapı alanında; barajlar, enerji santralleri, ulaşım projeleri, gibi birçok projeye danışmanlık hizmetleri vermiştir. Bu projelerde proje planları, iş programları ve bütçe/kaynak planları hazırlamış, bunlara yönelik yapım stratejileri geliştirmiş, ayrıca takip, izleme, denetim, güncelleme ve gerektiğinde revizyon faaliyetlerini yönetmiştir.

Aydınlatma Metni

Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri korunması olmak üzere kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde, hiçbir ihlale yer vermeden ve şirket politikamız gereğince olabildiğince şeffaf ve açık bir biçimde işlemeye özen göstermekteyiz ayrıca kişisel verilerinizi işlerken özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı konusunda Yapı Kurumsal Akademi ilgili mevzuatlara uygun davranmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti” (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve Şirketimiz ofisinin güvenliğinin tesisi ve Şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmet kapsamında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebesel işlem ve kayıtların oluşturulması,
 • Şirketimiz dahilinde yapmış olduğumuz kampanya/promosyonlar hakkında bilgilendirmek,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin geri bildirimi, dilek ve/veya şikayetlerinizin tarafımıza bildirilmesi,
 • Şirketimize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunması ve/veya saklanması için gerekli önlemlerin alınması,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bildirimde bulunma zorunluluğunun ifası,

amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak basılı ya da elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, T.C. kimlik Numaranız (sadece şahıs adına fatura kesilmesi talep edilen durumlarda))
 • İletişim Bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-mail adresiniz, kurumunuzda hizmet almayı talep etmeniz durumunda kurumunuzun adres bilgileri vb.)
 • Finans Bilgileri (banka hesap no bilgileri, fatura adresi bilgileri)
 • Kurumumuzdan daha önce almış olduğunuz eğitim ve/veya diğer hizmetlerin bilgileri

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bulut bilişim hizmeti, Yapı Kurumsal Akademi iş ortakları(eğitmen ve danışmanlar), bankalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmak ve veri işleme amacına uygun olmak üzere veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda (2) ve (3). maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Şirketimiz internet sitesine erişiminiz vasıtasıyla, bize gönderdiğiniz e-postalar aracılığıyla, fatura hazırlanması amacıyla bize ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla, telefonla sözlü iletişim veya e-posta yolu ile yazılı iletişim kanallarından alınmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK K.na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde kabul edileceği Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvurularda, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; açıklayıcı bir dilekçe ile Beytepe Mahallesi 5314 Cadde No:4 A/51 Çankaya Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebinizi info@yapikurumsal.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kerem Tanboğa

Kerem TANBOĞA

Planlama ve Proje Yönetimi Uzmanı

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Mühendisliği ve Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.

Ana uzmanlık alanı olan Proje Yönetimi, Planlama, Zaman ve Maliyet Yönetimi, takip ve denetimi konularında 25 yıllık deneyime sahiptir. Primavera ile Proje Yönetimi konusunda ülkemizde öncü uygulamalar gerçekleştirmiş ve uluslar arası alanda da bu konuda ülkemizi temsil etmiştir.

Üstyapı alanında; toplu konut, otel, alış veriş merkezleri, hastaneler, altyapı alanında; barajlar, enerji santralleri, ulaşım projeleri, gibi birçok projeye danışmanlık hizmetleri vermiştir. Bu projelerde proje planları, iş programları ve bütçe/kaynak planları hazırlamış, bunlara yönelik yapım stratejileri geliştirmiş, ayrıca takip, izleme, denetim, güncelleme ve gerektiğinde revizyon faaliyetlerini yönetmiştir.

Proje bazlı şirketlerde entegre yönetim sistemlerinin kurulması, iş programı bazlı bütçe, kaynak (işgücü, malzeme, ekipman) planlanması, projelerin ve portföyün uygun metrik ve göstergelerle etkin yönetilmesi konusunda sistemler kurmuştur.

Ülkemizde ve uluslar arası alanda yürütülen büyük ölçekli projelerde zaman yönetimi konusunda paydaşlar arası ihtilafların çözümlenmesi ile ilgili analiz ve değerlendirme hizmetleri sunmuştur.

Kerem Tanboğa şu ana kadar ENR 225 listesindeki Türk müteahhitlerinin yarısından fazlası ile çalışmış olup, katkıda bulunduğu projelerin toplam değeri 15 milyar doları aşmıştır.

Danışmanlık çalışmalarının yanı sıra konusundaki derin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çok sayıda firmaya Proje Yönetimi, Takip ve Kontrol konuları ile Oracle Primavera P6 konusunda eğitimler vermekte ve sektörümüze bu alanda yetişmiş mühendisler sağlamaktadır. Bu amaçla, ayrıca ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde “İleri Planlama Uygulamaları ve Veri Analizleri” konulu hazırladığı yüksek lisans ders programı ile 2007 yılından itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği Executive MBA programında da Proje Yönetimi konusunda dersler vermektedir.

Ülkemizde düzenlenen konusundaki en kapsamlı ulusal kongre olan Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi’nde başlangıcından bu yana bilim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

2003 yılından bu yana kurucusu olduğu TEKNOKA Ltd. Şti ve eğitim firması olan Yapı Kurumsal Akademi’de eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir. TEKNOKA Ltd. Oracle Gold Partner olarak Oracle Primavera ürünleri yetkili ürün/hizmet sağlayıcısıdır.